Open University - Registration Form


HUOM! Suomen kieltä osaavat eivät ilmoittaudu avoimen yliopiston opintoihin tällä lomakkeella vaan ILPAssa: https://uva.ilpa.oodi.fi/ilpa/Use this form to register for courses at Open University of University of Vaasa. REGISTRATION IS BINDING. The course fee will be billed after the course has started. Should you decide not to take part in the course you are required to cancel your registration in writing latest 7 days before the beginning of the course (4 weeks in SY-courses and book exams). Cancellation fee is 50 euros or the whole course fee if the fee is less than 50 euros. If cancellation is not made latest 7 days before the beginning of the course, the course fee will be billed in full.

A confirmation of your registration will be sent to your email. If the course is cancelled you will be notified.

Please note:
  • Fields marked with an asterisk * are compulsory.
  • When you register for a study module, which consists of more than one course, your registration will apply to all courses within the study module.
  • You can register only for one course at a time with this form. You need to fill in the form for each course you want to register for.
  • If you have difficulties when filling in the form please contact Open University Student Office +358 29 449 8004 or avoinyo@univaasa.fi.

 

Course Registration

Courses which have only standby seats left, are shown in the drop-down list as "Name of the course (to queue position x)". Courses that are full, are not shown in the menu at all.

Personal Details

Please let us know if your email address changes. All the other contact details you can update in WebOodi.
Gender
Age
Finnish Swedish Other Other, what?
Mother Tongue
Finnish Other Other, what?
Citizenship

Background Information

Background information is collected only for statistical purposes. Information will not be used for any other purpose.
?
Basic Education
Purpose of the Studies
Other, what?
I received information of these studies through
Elsewhere, where from?

Submit Registration

Vaasan yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt
Yleistä

Vaasan yliopisto on tiede- ja tutkimusyhteisö, opetusta antava laitos ja valtion viranomainen. Sen tulee turvata kaikkien käyttäjäryhmiensä tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys sekä tarjota luotettava ja turvallinen ympäristö tietojen käsittelyyn. Nämä ja muut säännöt on laadittu auttamaan eri ryhmiin kuuluvia käyttäjiä tunnistamaan käyttöoikeuksiinsa liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.

Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin Vaasan yliopiston hallinnassa tai muutoin yliopiston vastuulla oleviin tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön sekä käyttäjien osalta myös muihin sellaisiin palveluihin, joiden käyttömahdollisuus tai -oikeus on saatu yliopiston välityksellä. Säännöt koskevat yliopistolla yleisessä käytössä olevia työasemia ja kaikkia yliopiston tietoliikenneverkkoon liitettyjä laitteita.

Käyttöoikeuksiin liittyvien velvollisuuksien tahatonkin laiminlyöminen saattaa vaarantaa myös muiden käyttäjien omistamien tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden. Kaikkien yliopiston tietotekniikan käyttäjien tulee noudattaa näiden sääntöjen lisäksi myös kaikkia muita yliopiston tietojärjestelmistä annettuja sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia.

Yliopiston Tietohallinnon johtoryhmä ja Tietohallinto voivat antaa näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita. Järjestelmien ylläpitäjät voivat antaa laitteiden, ohjelmistojen tai verkkojen käyttöön liittyviä erillisiä ohjeita.
Tietojärjestelmien käytön periaatteet

Kaikkea tietojärjestelmien käyttöä ja käyttösääntöjen tulkintaa ohjaavia keskeisiä yleisperiaatteita ovat:

- Kaikilla käyttöön oikeutetuilla on mahdollisuus tietojärjestelmien kohtuulliseen ja asialliseen käyttöön.

- Muille käyttäjille tai tietoliikenneverkossa oleville organisaatioille tai tietojärjestelmille ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa.

- Yksityisyyden suojaa tulee kunnioittaa.

- Yliopiston myöntämä käyttöoikeus on henkilökohtainen.

- Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksensa käytöstä.

Yliopiston tietojärjestelmät on tarkoitettu työvälineeksi tehtäviin, jotka liittyvät yliopiston toimintaan kuuluvaan opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen tai hallintoon. Muu käyttö edellyttää erillistä sopimusta tietojärjestelmän vastuutahon kanssa.

Yksityinen käyttö on sallittua vain vähäisessä määrin ja vain siltä osin kuin se ei haittaa muuta järjestelmän käyttöä eikä ole ristiriidassa kyseistä järjestelmää koskevien tai yleisten käytöstä annettujen sääntöjen kanssa. Yksityinen aineisto tulee yksityisyyden suojan varmistamiseksi pitää selkeästi erillään työhön liittyvästä aineistosta.

Kaupallinen käyttö muun kuin yliopiston lukuun on sallittu vain nimenomaisella luvalla.

Käyttö aatteelliseen tai poliittiseen toimintaan (kuten vaalimainontaan) on kielletty. Poikkeuksena ovat yliopistovaalit, ylioppilaskunnan toimintaan liittyvien poliittisten opiskelijajärjestöjen sekä henkilökunnan ammattiyhdistysten yms. toiminta.

Kaikkien käyttäjien tulee omalta osaltaan huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Käyttäjillä on vastuu tietojärjestelmän kokonaisturvallisuudesta ja käyttäjien tulee pyrkiä omilla toimillaan vahvistamaan omaa ja muiden käyttäjien tietosuojaa. Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa tietohallintojohtajalle.

Yliopisto pyrkii suojaamaan kaikkia tietojärjestelmiensä käyttäjiä haittaohjelmilta, roskapostilta ja järjestelmiin tai yksittäisiin työasemiin kohdistuvilta tunkeutumisilta. Käyttäjien on myös huolehdittava suojaamisessa omasta osuudestaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa hallinnassaan olevien tiedostojensa suojauksesta sekä viime kädessä niiden varmuuskopioinnista. Yliopisto varmistaa keskitettyjen tietojärjestelmien tiedostot, mutta ei vastaa tiedostojen mahdollisen tuhoutumisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Käyttäjällä on vaitiolovelvollisuus järjestelmien tietosisällöstä, käyttötavoista, turvatasosta ja -järjestelyistä sekä muista ominaisuuksista silloin, kun tietojärjestelmien käyttötarkoitus, niiden käytöstä annetut määräykset tai lainsäädäntö sitä vaativat.

Yliopiston tietoliikenneverkkoon saa kytkeä vain verkon ylläpitäjän hyväksymiä ja rekisteröimiä laitteita. Liittämisen tekee verkon ylläpitäjä.
Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset

Järjestelmän omistaja myöntää käyttöoikeudet kyseiseen tietojärjestelmään. Käyttöoikeus perustuu käyttäjän asemaan yliopistossa. Oikeus voidaan myöntää erityisestä syystä yliopistoon kuulumattomalle.

Käyttöoikeuden aktivoinnin edellytyksenä on, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä sekä muita käyttöön liittyviä sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita, joihin käyttäjän on tutustuttava ennen tietojärjestelmän käytön aloittamista.

Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen. Jos on syytä epäillä salasanan tai muun tunnisteen joutuneen jonkun toisen tietoon tai haltuun, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä välittömästi. Salasana on vaihdettava määräajoin ja sen tulee olla vaikeasti arvattava ja muutenkin salasanaohjeiden mukainen.
Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttöoikeus päättyy, kun

- käyttäjä ei enää kuulu yliopistoon,

- määräaikaisesti myönnetty käyttöoikeus vanhenee tai

- käyttäjän asema muuttuu siten, ettei kyseisen tietojärjestelmän käyttöoikeudelle enää ole perustetta.

Käyttäjän on ennen voimassaolon päättymistä itse huolehdittava käyttäjätunnuksensa omistuksessa olevien tietojen asianmukaisesta siirtämisestä tai poistamisesta. Käyttäjän tiedostot ja postilaatikko poistetaan palvelimista kuukauden kuluttua käyttöoikeuden loppumisesta.
Tietojärjestelmien ylläpito

Kullakin yliopiston tietojärjestelmällä on hallinnoija eli vastuutaho. Sen tehtävänä on vastata järjestelmän käyttötarkoituksesta, toiminnasta, tiedoista ja sisällöstä sekä sen käytöstä. Tietojärjestelmän vastuutaho laatii käyttöohjeet ja huolehtii siitä, että tietojärjestelmän palvelut ja sen käyttö ovat näiden ja muiden yliopiston tietojenkäsittelyä koskevien sääntöjen mukaisia.

Yliopiston yhteisten tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa Tietohallinto. Yliopiston yksiköiden hallinnoimista tietojärjestelmistä vastaa yksikön johtaja tai hänen kirjallisesti nimeämänsä henkilö. Kunkin järjestelmän ylläpitäjistä pidetään luetteloa, joka on nähtävissä rekisteri- tai järjestelmäselosteen yhteydessä.

Tietojärjestelmien toiminnasta ja käytöstä tallentuu lokia seuraaviin tarkoituksiin:

- palvelun toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja tietoturvasta huolehtimiseksi,

- järjestelmien sisältämien tietojen tietosuojasta huolehtimiseksi,

- ongelmien ja teknisten vikojen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi,

- palveluun kohdistuvien väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi, selvittämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi.