VOOM-kysely

Kysely verkko-opiskeluun liittyvistä kokemuksista ja asenteista


Tämä kysely on Seinäjoen yliopistokeskukselle toteutettavaan VOOM - Verkko-opiskelun osallistumiskynnyksen madaltaminen -hankkeeseen liittyvä kysely. Hankkeen tavoitteena on parantaa aikuisopiskelijoiden verkko-opiskeluvalmiuksia erityisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa tapahtuvan aikuiskoulutuksen opiskelijoille suunnatun verkko-opiskelun ohjeistuksen avulla.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 10-15 minuuttia. Vastaa oman kokemuksesi ja mielipiteesi mukaisesti. Voit vastata myös vaikkei sinulla vielä olisikaan verkko-opiskelukokemusta.

Jos kysymyksen vieressä näkyy kysymysmerkki keltaisella pohjalla, saat siitä lisätietoa kysymyksistä tai apua vastaamiseen.
Täytettyäsi kysymyslomakkeen, lähetä vastauksesi painamalla "Tallenna" -painiketta lomakkeen lopussa.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin.

Kiitos vastaamisestasi!


Mikael Mäenpää
Projektipäällikkö
Vaasan yliopisto - avoin yliopisto
mikael.maenpaa(at)uva.fi

 

 

Taustatiedot

Taustatietoja tiedustellaan vastausten tilastollista käsittelyä varten

1. Sukupuoli
4. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat elämäntilanteeseesi?

Verkko-opiskelutausta

Verkkokurssi voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain verkossa. Verkko-opetuksen lisäksi osa opetuksesta voi olla perinteistä lähiopetusta. Siihen voi liittyä esimerkiksi tenttitilaisuus, vaikka muuten kurssi olisi täysin verkossa.

6. Monestako verkkokurssista sinulla on kokemusta? ?

Asenteet verkko-opiskeluun

8. Arvioi seuraavia väittämiä omalta kannaltasi asteikolla 1-5
5
täysin samaa
mieltä
4
jokseenkin samaa
mieltä
3
jokseenkin eri
mieltä
2
täysin eri
mieltä
1
en osaa
sanoa
Opiskelen mielelläni verkon välityksellä
Verkko-opiskelun määrää tulisi lisätä nykyisestä
Verkko-opiskelu on vapaampaa kuin perinteinen lähiopiskelu
Verkko-opiskelu on vaativampaa kuin perinteinen lähiopiskelu
Oman opiskelutahdin ja -aikataulun määrääminen verkko-opiskelussa on hyvä asia
Verkkokursseilla työmäärä on suurempi kuin vastaavalla lähiopetuskurssilla
Verkko-opiskelu vaatii enemmän aikaa kuin perinteinen lähiopiskelu
9. Jos olisit suorittamassa kokonaista tutkintoa, olisitko valmis suorittamaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot verkko-opintoina? ?
10. Jos täsmälleen sama kurssi on tarjolla sekä verkossa, perinteisenä lähiopetuksena tai näitä molempia yhdistelevänä monimuoto-opetuksena, minkä opiskelutavan valitset?
Lähiopetus Verkkokurssi Monimuoto Perustele halutessasi vastauksesi
11. Arvioi edelleen seuraavia väittämiä omalta kannaltasi asteikolla 1-5
5
täysin samaa
mieltä
4
jokseenkin samaa
mieltä
3
jokseenkin eri
mieltä
2
täysin eri
mieltä
1
en osaa
sanoa
Verkkokursseilla on tärkeä tutustua kanssaopiskelijoihini (esimerkiksi esittelytekstit, vapaan keskustelun foorumit jne.)
Osallistun mielelläni verkkokeskusteluihin, jotka eivät ole pakollisia kurssin suorittamisen kannalta
Verkkokursseilla keskusteluihin osallistumisen tulisi olla vapaaehtoista
Osallistun verkkokeskusteluihin rohkeammin silloin kun joku muu on ensin aloittanut keskustelun
Verkossa keskustelu on vapaampaa kuin kasvotusten keskustelu
Verkkokursseilla käydyllä keskustelulla tulisi olla ohjaaja, joka tarkkailee
ja ohjaa keskustelun aiheessa pysymistä ja edistää osallistumista.
Koen, että verkkokursseilla minun tulisi tuottaa puhtaampaa ja hiotumpaa tekstiä kuin lähiopetuksessa
12. Jos kurssilla on sekä lähiopetusta että verkko-opetusta, mikä niiden välinen suhde tulisi mielestäsi olla?
13. Minkä oppiaineiden kursseja olisit erityisesti valmis suorittamaan kokonaan verkko-opiskeluna? ?
14. Oletko joskus osallistunut osallistujamäärältään rajoittamattomalle, täysin maksuttomalle MOOC-kurssille? ?

Verkkokurssin keskeyttämiskokemukset

15. Oletko joskus jättänyt verkkokurssin kesken?
Kyllä En

Omien kykyjen arviointi

16. Arvioi yleisesti omia kykyjäsi verkkokursseilla
Mielestäni suoriudun käymistäni verkkokursseista
17. Arvioi seuraavia verkko-opiskelua käsitteleviä väittämiä omalta kannaltasi asteikolla 1-5
5
täysin samaa
mieltä
4
jokseenkin samaa
mieltä
3
jokseenkin eri
mieltä
2
täysin eri
mieltä
1
en osaa
sanoa
Pystyn toteuttamaan itseäni paremmin verkkokursseilla
Yritän verkkokurssilla enemmän jos saan hyvin tehdyistä tehtävistä opettajalta henkilökohtaista kiitosta tai tunnustusta
Verkkokurssilla kaikille annettu yhteinen palaute lisää motivaatiotani
Yritän verkkokurssilla enemmän mikäli koen kurssin aiheen hyödylliseksi itseäni ajatellen
Pyrin aina opiskelemaan kaiken verkkokurssilla tarjotun materiaalin tunnollisesti
On tärkeää, että opittavan asian tarpeellisuus perustellaan hyvin
Opettajan tulisi pysytellä kurssin aikana taka-alalla ja tarjota neuvoja vain tarvittaessa
Opettajan tulisi olla kurssilla aktiivinen, kurssia määrätietoisesti eteenpäin ohjaava näkyvä hahmo
18. Suhde teknologiaan
Miten arvioisit omia tietoteknisiä kykyjäsi?

Kurssijärjestelyt

19. Mikä olisi mielestäsi parhain kurssiosallistujien määrä verkkokursseilla?
20. Arvioi edelleen seuraavia verkkokursseja käsitteleviä väittämiä omalta kannaltasi asteikolla 1-5
5
erittäin
tärkeä
4
jokseenkin
tärkeä
3
jokseenkin
merkityksetön
2
täysin
merkityksetön
1
en osaa
sanoa
Kurssilla on tarkasti rajattu aikataulu
Mahdollisuus saada joustoa tehtävien määräaikoihin
Selkeä tehtävänanto
Selkeä ja hyvin luotu oppimateriaali
Tehtävät harjoitukset ovat todenmukaisia
Mahdollisuus saada halutessani lisätehtäviä mikäli olen toisia edellä
Kurssilla vaadittava osallistumisen laajuus selkeästi ilmoitettu
Kurssiaineiston ajantasaisuus
Kurssisivujen selkeys
Henkilökohtaisen palautteen saaminen
Kurssin kaikkien opiskelijoiden yhteisen palautteen saaminen
Mahdollisuus arvioida itse oppimistaan
Opettajan vastaaminen kysymyksiin nopeasti
Palautteen positiivisesti rakentava sävy
Mahdollisuus saada helposti teknistä tukea

Toimiminen ryhmissä

21. Arvioi seuraavia ryhmätöitä käsitteleviä väittämiä omalta kannaltasi asteikolla 1-5
5
täysin samaa
mieltä
4
jokseenkin samaa
mieltä
3
jokseenkin eri
mieltä
2
täysin eri
mieltä
1
en osaa
sanoa
Ryhmätöiden tekeminen verkkokursseilla on hyvä asia
Haluan itse tehdä verkkokursseilla ennemmin töitä ryhmissä kuin yksin
Ryhmissä verkkokurssin sisällä toimiminen lisää velvollisuudentunnettani
Yritän enemmän silloin kun tekemiseni verkkokurssilla vaikuttaa muihin
Jos huomaan, että ryhmässäni jollain on vaikeuksia saada hänelle osoitettuja tehtäviä valmiiksi,
autan häntä tekemällä hänenkin osuutensa
Jos joku ryhmässäni ei osallistu ryhmätyön tekemiseen yhtä paljon kuin toiset, tulee tämän
vaikuttaa alentavasti hänen saamaansa kurssiarvosanaan.

Esityskeinot ja tehtävätyypit

23. Mitä mieltä olet asteikolla 1-5 seuraavien verkko-opetuksessa käytettävien esityskeinojen tärkeydestä
5
erittäin
tärkeä
4
jokseenkin
tärkeä
3
jokseenkin
merkityksetön
2
täysin
merkityksetön
1
en osaa
sanoa
Reaaliaikainen tekstimuotoinen keskustelu (esim. chat)
Keskustelupalstan välityksellä tapahtuva tekstimuotoinen keskustelu
Kuvien käyttäminen luentomateriaalin tukena
Kuvien käyttäminen elävoittämässä kurssin ulkoasua
Reaaliaikainen videokeskustelu (esim. web-kameran välityksellä)
Videoidut luentotallenteet
Erityisesti tiettyä kurssia varten tuotetut videot
Videopalveluista (esim. YouTubesta) löytyvät aihepiiriä käsittelevät videot
Ennalta nauhoitetut äänitteet
Reaaliaikainen audio ilman videokuvaa (keskustelu esim. mikrofonin välityksellä)
Tekstimuotoinen luentomateriaali (esim. pdf- tai word-muotoisena)
Esitysgrafiikka (esim. PowerPoint-esitykset)
24. Arvioi seuraavia verkko-opiskelua käsitteleviä väittämiä omalta kannaltasi asteikolla 1-5
5
täysin samaa
mieltä
4
jokseenkin samaa
mieltä
3
jokseenkin eri
mieltä
2
täysin eri
mieltä
1
en osaa
sanoa
On tärkeää, että verkkokursseilla olisi ennemmin käytännönläheisiä kuin teoreettisia tehtäviä
On tärkeää, että voin itse päättää tavan, jolla suoritan verkkokurssin (esim. essee / monta pientä tehtävää / keskustelutehtävät)
Pelimäisten elementtien lisääminen verkko-opiskeluun motivoisi minua opiskelemaan paremmin
On tärkeää, että kurssialusta on visuaalisesti näyttävä
Jos kurssilla on materiaalia videomuodossa, on tärkeää että video on visuaalisesti näyttävä
Haasteelliset tehtävät lisäävät motivaatiotani
Vaihtelevat tehtävät ehkäisevät kyllästymistä kurssin suorittamiseen
Kaiken kurssilla tarvittavan oppimateriaalin tulisi löytyä kurssialustalta
Kurssialustan ulkopuolelta haettu tieto on luotettavaa

Kerro vielä omista verkko-opiskelukokemuksistasi

Yhteydenotto

Olet nyt kyselyn lopussa.

Lähetä vielä vastauksesi painamalla alla olevaa "Tallenna" -nappia.

Tietojen lähetys